Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Ośrodek Jazdy Konnej i Rozwoju Kreatywnego „Ignacówka” gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe danej osoby w kontekście rezerwowania, zakupu i udziału w rajdach konnych, wycieczkach samochodowych, imprezach turystycznych, warsztatach artystycznych i innych imprezach (dalej zwanych: „Usługa”).

Polityka prywatności obejmuje opis Państwa praw do ochrony danych osobowych, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pewnych czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Polityce Prywatności zastosowanie form „my” lub „nas” odnosi się do Ośrodka Jazdy Konnej i Rozwoju Kreatywnego „Ignacówka”, 26-130 Mostki, NIP, 663-18-47-387. REGON, 367555512, tel. 507 360 939, adres e+mail: magsulek@op.pl.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jako administrator danych.

Politykę Prywatności należy traktować jako uzupełnienie innych obowiązujących zasad, takich jak: Warunki Uczestnictwa w Rajdzie Konnym oraz Warunki Uczestnictwa w Rajdzie Samochodowym, Warunki Uczestnictwa w Warszatatach Artystycznych, odnoszących się do Usługi.

Dla celów niniejszej polityki następujący termin „Ustawodawstwo o ochronie danych” oznacza rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), jak również wszelkie przepisy i/lub rozporządzenia wdrażające lub tworzone na podstawie przepisów RODO i przepisach dotyczących prywatności w Internecie oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy krajowe dotyczące przetwarzania danych osobowych i prywatności, w szczególności Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dla celów niniejszej polityki „administrator”, „przetwarzający”, „strona trzecia”, „organ nadzorczy”, „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „podmiot danych” mają znaczenie określone w obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Otrzymane od Państwa dane osobowe zbieramy i przetwarzamy wyłącznie do celów sporządzenia a następnie zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych, ubezpieczenia, rezerwacji hotelowych noclegów oraz operacji księgowych i podatkowych. Dane są przechowywane z należytą starannością i z dochowaniem standardów bezpieczeństwa opisanych w niniejszej Polityce. Ewentualne wykorzystanie danych w celach marketingowych wymaga osobnej, wyraźnej zgody.

 

Kto może otrzymać Państwa dane osobowe?

W kontekście realizacji Usługi, dla zapewnienia możliwości realizacji świadczeń przewidzianych Programem Rajdu i spełnienia wymogów prawnych (takich jak miejscowo obowiązujący obowiązek meldunkowy w obiektach hotelarskich), Państwa dane osobowe będą udostępniane dostawcom usług przewidzianych Programem Rajdu lub Umową o uczestnictwo w Rajdzie, Umową o Uczestnictwie w Warsztatach oraz ubezpieczycielowi w koniecznym i niezbędnym zakresie.

 

Czy Państwa dane są wykorzystywane do marketingu bezpośredniego?

Jeśli wyrażą Państwo wyraźną zgodę, możemy od czasu do czasu kontaktować się z Państwem, przekazując informacje na temat naszej Usługi.  Zgoda na komunikację marketingową może być w każdej chwili wycofana, poprzez kontakt z nami wskazany na końcu Polityki Prywatności.

 

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą zachowane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Polityce prywatności, o ile prawo nie wymaga dłuższego okresu ich przechowywania.

 

W jaki sposób Państwa dane przekazywane są podmiotom trzecim?

Udostępniamy lub ujawniamy informacje w taki sposób, jaki został opisany w dokumencie Polityki Prywatności, w tym osobom trzecim. Przekazanie danych następuje w sposób bezpieczny, z zobowiązaniem podmiotu otrzymującego dane do zabezpieczenia ich i zachowania w poufności.

Państwa dane osobowe będą również udostępniane organom rządowym lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeśli jest to przez nie wymagane oraz jeżeli jest to wymagane prawem lub jeśli jest wymagane do prawnej ochrony administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Jakie są Państwa prawa?

Po podaniu danych osobowych przysługują Państwu prawa na mocy przepisów Ustawodawstwa o ochronie danych, które można wykonywać bezpłatnie, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków. W szczególności przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo do wycofania zgody: jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie i z własnej inicjatywy. Można to zrobić przez w dowolnej formie, w szczególności poprzez kontakt osobisty w siedzibie „Ignacówki”, telefonicznie pod numerem +507 360 939 lub wysyłając wiadomość pod adres e+mail: magsulek@op.pl. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem uprzedniego gromadzenia i przetwarzania Państwa danych w oparciu o Państwa zgodę, aż do momentu wycofania zgody.
  • Prawo dostępu, przeglądania i poprawiania swoich danych: mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich przeglądania i żądania ich poprawienia. Mogą Państwo poprosić nas o kopię swoich danych, aby je przejrzeć lub poprawić; jeśli życzą sobie Państwo przejrzeć lub poprawić wszelkie informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i inne dane, mogą to Państwo zrobić poprzez kontakt w siedzibie „Ignacówki” lub wysyłając e-mail pod adres magsulek@op.pl.
  • Prawo do usunięcia: mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany w niniejszym dokumencie, w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone lub przetworzone, zgodnie z Ustawodawstwem o ochronie danych.
  • Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania: w pewnych okolicznościach opisanych w Ustawodawstwie o ochronie danych, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego: jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, mogą Państwo wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych w tym celu, w dowolnej formie.
  • Prawo do przenoszenia danych: mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych przetwarzanych w formacie, który jest uporządkowany, powszechnie używany i możliwy do odczytu maszynowego oraz do przesyłania tych danych do innego usługodawcy.

Prawa te mogą być ograniczone, na przykład, jeśli spełnienie Państwa żądania ujawni dane osobowe o innej osobie lub jeśli poproszą nas Państwo o usunięcie informacji, które zgodnie z prawem powinny być zachowane lub niezbędne z powodu ważnych, uzasadnionych interesów. Aby skorzystać z któregoś z tych praw, mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób podany poniżej.

Jeśli mają Państwo nierozwiązane wątpliwości, mają Państwo prawo złożyć skargę do unijnego organu ochrony danych w miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym Państwa zdaniem mogło dojść do naruszenia. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.

 

Jakie środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone?

Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne są wdrażane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności: dane osobowe przechowywane są jedynie w systemach informatycznych zabezpieczonych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich (komputer pracujący na pełnej i bezpiecznej wersji systemu operacyjnego, chroniony hasłem, oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem, automatyczne aktualizacje bezpieczeństwa, ochrona sieci za pomocą firewall), a dane osobowe utrwalone na papierze, znajdują się w zamykanym pomieszczeniu, do którego dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione przez Spółkę.

Jeśli dane osobowe zostaną naruszone w wyniku naruszenia bezpieczeństwa i jeśli naruszenie może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności, podejmiemy niezbędne powiadomienia zgodnie z przepisami Ustawodawstwa o ochronie danych.

 

W jaki sposób wykorzystywane są pliki „cookies” i czy stosujemy mechanizm profilowania Klientów?

Jako pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w Państwa urządzeniach końcowych takich jak komputer, smartfon, tablet lub podobne urządzenie, przesyłane przez strony internetowe. Pliki cookies pozwalają między innymi rozpoznać Państwa urządzenie i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe, czyli powiązanie strony z serwisami Facebook, Instagram i Youtube i analizować ruch w naszej witrynie. Odpowiednia informacja o wykorzystaniu plików „cookies” wyświetlana jest automatycznie przy Państwa wizycie na naszej stronie internetowej.

Informacje o tym, jak korzystają Państwo z naszej witryny, udostępniamy w sposób zautomatyzowany partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy (tj. Google, Facebook, Instagram i Youtube) mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Państwa lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Zastosowany mechanizm profilowania Klientów jest w pełni zautomatyzowany i nie obejmuje gromadzenia przez nas danych o tożsamości osób odwiedzających naszą Stronę.

Nasza strona internetowa korzysta z przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych, wyrażonej podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej. Mają Państwo możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez naszą Spółkę.

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Wobec powyższego mogą Państwo nie wyrazić zgody na stosowanie przez nas plików „cookies” i związanych z nimi mechanizmów zautomatyzowanego profilowania Klientów, zmieniając ustawienia Państwa przeglądarki internetowej.

 

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Poinformujemy Państwa o wprowadzeniu zmian, jeśli będą one świadczyć o zasadniczej zmianie w przetwarzaniu lub będą istotne z punktu widzenia charakteru przetwarzania lub będą dla Państwa istotne oraz wpłyną na Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

 

Jak można się z nami skontaktować?

Pytania, uwagi, zastrzeżenia, wnioski lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i należy je kierować:
na adres:

Ośrodek Jazdy Konnej i Rozwoju Kreatywnego „Ignacówka”

Mostki 80

26-130 Mostki

507 360 939, adres e-mail: magsulek@op.pl.